Регистриране на компания – гарантиран старт на вашия офис

Регистрацията на фирма е важна задача, с която се поставят основите за нов правен субект.

Registration of foundation

За точно тази процедура е нужно да се подхожда с особено внимание, и ще бъдат избегнати евентуални бъдещи недоразумения при извършване дейността по предназначение, за нейното разширяване или промяна.

Какъв е начина за регистрация на компания?


● Подборът на самата форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е много фин момент и правилното познаване на предимствата и недостатъците на всяка от тях е от определящо важно значение за бъдещето на всяка фирма. При регистрацията на търговската фирма трябва да са взети предвид счетоводната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и начина на управление при специфичните правни форми и т.н.;
● За регистрацията на фирма е наложителна да се приготвят редица индивидуални декларации, между които са акта за създаване и протокола (имената на точно тези много нужни декларации са индивидуални при различни правни форми), декларации по модел и лиценз или разрешение, ако естеството на работата го иска по наредба;
● Ще е нужно да се отвори набирателна сметка за учредителния капитал и да се внесе изискваната от закона част от него;
● Точно преди подаването на документите за вписването им в Търговския Регистър е наложително да се заплати таксата на държавата;
● Изискуемите от Агенцията по вписванията декларации трябва да са попълнени изчерпателно и да бъдат предоставени по нужния канален ред, понеже ако има липси, нередности или неточни факти Агенцията ще отмени вписването.

За коректно и четливо писане на документите регистрирането в ТР е наистина бързо (до 3 дни) и безпроблемно.

Може също, ако се интересувата от преригристрация на НПО да посетите този линк ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА НПО – СДРУЖЕНИЯ/ФОНДАЦИИ/НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА

Малко след регистрацията на фирмата в Агенцията по вписванията документите автоматизирано се препращат към Националната Агенция За Приходите.


Помощ от специалист – тайната към успеха


Рисковано е да вярвате изцяло на нета като единствен генератор на полезна информация за регистриране на компания, особено при непълно знание на закона. Свободно циркулиращите в онлайн порстранството формуляри и бланки, които трябва да се попълнят, могат да се окажат остарели, неточни или несъвършенни.

Наистина много трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, понеже те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и бъдещата му активност. Наемането на специалист за вписването на фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа активност.

Ще можете да обсъдите най-удачния вариант за избор на правна форма, като много внимателно се запознаете с бъдещите си отговорности и права.

Екипът, на който се доверите, ще изработи всички нужни документи и ще се погрижи за навременното им вписване в ТР, споделят с нас от Центъра

От вашата личност се изисква само подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път с преснимане или снимка.

Вписването на фирма е голяма активност, която изисква точност и професионализъм. За да сте уверени и спокойни за своята бъдеща активност, не правете отстъпление при създаването на нейните основи.